* Tra cứu thông tin văn bằng: yêu cầu nhập đầy đủ thông tin họ tên và số hiệu bằng hoặc số vào sổ

* Số hiệu bằng hoặc số vào sổ nhập ít nhất 4 số cuối

Ghi chú: Khi tra cứu hệ thống sẽ cho kết quả với bảng thông tin cụ thể như bên dưới

* Tra cứu thông tin chứng chỉ: yêu cầu nhập đầy đủ thông tin họ tên và số hiệu chứng chỉ hoặc số vào sổ chứng chỉ

* Số hiệu chứng chỉ hoặc số vào sổ chứng chỉ nhập ít nhất 4 số cuối

Ghi chú: Khi tra cứu hệ thống sẽ cho kết quả với bảng thông tin cụ thể như bên dưới